Неуспех на одита

Неуспехът на одита възниква, когато одиторът се отклонява от приложимите професионални стандарти по такъв начин, че становището, съдържащо се в неговия или нейния одиторски доклад, е невярно. Неуспехите на одита често са свързани с неадекватно обучение на одитора, неспособност да се прояви достатъчен професионален скептицизъм при оценяване на представителствата на ръководството, недостатъчна оценка на оценките на оценките на клиентите, по същество изобщо не ангажиране в одиторски дейности и / или създаване на неадекватна одиторска документация.