Краткосрочен дълг

Краткосрочният дълг е размерът на заема, който се изплаща на заемодателя в рамките на една година. В баланса тази сума се класифицира като краткосрочен пасив. Всички останали дългове с по-дълги срокове за погасяване се класифицират като дългосрочни в баланса.

Салдото в сметката за краткосрочен дълг е основно съображение при оценката на ликвидността на даден бизнес. Ако съотношението на този дълг към размера на ликвидните активи е твърде високо, анализатор може да заключи, че фирмата е изправена пред ликвидна криза и така ще понижи кредитния си рейтинг.