Определение на счетоводната конвенция

Счетоводната конвенция е често срещана практика, използвана като насока при записване на бизнес транзакция. Използва се, когато няма окончателни насоки в счетоводните стандарти, които уреждат конкретна ситуация. По този начин счетоводните конвенции служат за запълване на пропуските, които все още не са разгледани от счетоводните стандарти.

Тъй като обхватът и детайлите на счетоводните стандарти продължават да се увеличават, има по-малко области, в които все още могат да се използват счетоводни конвенции. Въпреки това са необходими голям брой счетоводни конвенции в специфичното за отрасъла счетоводство, тъй като много от тези области все още не са разгледани от счетоводните стандарти.

Счетоводните конвенции са необходима част от счетоводната професия, тъй като в резултат на това транзакциите се записват по един и същ начин от множество организации. Това дава възможност за надеждно сравнение на финансовите резултати, финансовото състояние и паричните потоци на много организации.

Счетоводните конвенции могат да се променят с течение на времето, за да отразят промените в преобладаването на общото мнение относно начина на работа с транзакцията.