Определение на съотношението киселинно тестване

Съотношението на киселинния тест сравнява най-краткосрочните активи на компанията с нейните краткосрочни пасиви. Целта на това съотношение е да се оцени дали даден бизнес има достатъчно пари, за да плати за своите непосредствени задължения. В противен случай съществува значителен риск от неизпълнение. Формулата е:

(Пари в брой + търгуеми ценни книжа + вземания) ÷ Текущи пасиви = съотношение на теста за киселина

Например, бизнесът разполага с $ 50 000 в брой, $ 80 000 с търгуеми ценни книжа и $ 270 000 с вземания, които се компенсират с $ 100 000 от текущите задължения. Изчисляването на съотношението на киселинния тест е:

($ 50 000 Пари в брой + $ 80 000 Ценни книжа + $ 270 000 Вземания) ÷ $ 100 000 Текущи задължения

= 4: 1

Съотношението е най-полезно в онези ситуации, в които има някои активи, които имат несигурна ликвидност, например запаси. Тези елементи може да не могат да бъдат конвертирани в пари за известно време и следователно не трябва да се сравняват с текущи задължения. Следователно съотношението обикновено се използва за оценка на бизнеса в отрасли, които използват големи количества материални запаси, като секторите на дребно и производството. Тя е по-малко използвана в бизнеса с услуги, като интернет компаниите, които са склонни да държат големи парични салда.

Въпреки че като цяло е надежден, съотношението може да даде неверни индикации в следните ситуации:

  • Когато дадена компания има неизползвана кредитна линия . В този случай той може да има малко или никакви пари в брой, но въпреки това може да тегли пари в кредитната линия, за да плати сметките си.

  • Когато текущите задължения се забавят . По дефиниция текущите задължения включват всички задължения, дължими през следващата година. Задължение, дължимо в края на този период, все още се появява в знаменателя, въпреки че няма непосредствена необходимост да го платите.

Подобни условия

Съотношението киселинен тест е известно още като бързо съотношение и киселинно съотношение.