Оборудването текущ актив ли е?

Оборудването не се счита за текущ актив. Вместо това се класифицира като дългосрочен актив. Причината за тази класификация е, че оборудването е обозначено като част от категорията на дълготрайните активи в баланса и тази категория е дългосрочен актив; т.е. периодът на използване на дълготраен актив се удължава повече от една година. Тази класификация на оборудването се разпростира върху всички видове оборудване, включително офис оборудване и производствени машини.

Оборудването не се счита за текущ актив, дори когато цената му падне под капитализационния праг на даден бизнес. В този случай оборудването просто се начислява на разходи през направения период, така че изобщо никога не се появява в баланса - вместо това се появява само в отчета за приходите и разходите.

Когато се очаква оборудването от категорията дълготрайни активи да бъде продадено или обезвредено по друг начин в рамките на една година, счетоводната му стойност все още се класифицира като дългосрочен актив; дори в тази ситуация той все още не е класифициран като текущ актив.

Ако даден бизнес рутинно се занимава с покупка и продажба на оборудване, тези елементи вместо това се класифицират като инвентар, който е текущ актив. Например дистрибуторът на копирни машини може да поддържа голям брой копирни машини, всички от които са класифицирани като инвентар.