Lapse

Пропускът е прекратяване на право или привилегия поради изтичане на време или бездействие от страна. Например покритието, предоставено от застрахователна полица, отпада, тъй като притежателят на полицата не плаща да подновява полицата за продължителен период от време. Или гаранцията изтича след изтичане на едногодишния срок на гаранцията. Като друг пример, опцията за акции отпада, ако притежателят й упражни опцията до датата на изтичане. Някои договори предвиждат гратисен период преди изтичането им, което позволява на притежателя на договор допълнително време, в което да изпълни условията на споразумението.