Извънредни ремонти

Извънредните ремонти са обширни ремонти на машините с цел удължаване на живота на машината. Цената на тези ремонти трябва да бъде включена в цената на дълготрайния актив, който е бил ремонтиран, и амортизиран през ревизирания остатъчен живот на актива. Може да е по-практично от счетоводна гледна точка да се записват разходите за извънреден ремонт като отделен дълготраен актив, което прави записите на ДМА по-лесни за разбиране.

Извънредният ремонт не се счита за нормална профилактична поддръжка, която има за цел само да накара машините да достигнат първоначално предвидения си живот. Вместо това извънредният ремонт е насочен към онези части на машината, които ще се износят до очакваната дата на пенсиониране на активите, така че машината да може да продължи да функционира за продължителен период. Примери за извънредни ремонти са нов покрив на сграда, нов двигател за камион и почистване на паркинг.

Ако сумата, похарчена за извънреден ремонт, е несъществена, от счетоводна гледна точка е по-ефективно да се начисляват разходите към направените разходи, вместо да се коригират записите на дълготрайните активи. Освен това, ако сумата, с която животът на машината се удължава, е относително малка (например няколко месеца), също така е по-ефективно просто да се наложат разходите за ремонт, както са направени.