Съкратен баланс

Съкратеният баланс е отчет за промените във финансовото състояние, който се представя в силно агрегиран формат. Тази форма на представяне може да се използва в комбинация с пълен набор от съкратени финансови отчети, когато целта е да се представят само акцентите на активите, пасивите и собствения капитал на предприятието.