Консолидиран баланс

Консолидираният баланс представя финансовото състояние на свързана група от компании. Резултатът е баланс, който показва активите, пасивите и собствения капитал на групата, сякаш те са една фирма. Този документ обикновено се представя като част от пълен набор от консолидирани финансови отчети. Когато се изготвя консолидиран баланс, междуфирмените транзакции се премахват, за да не се надуват сметки чрез двойно отчитане.