Време на добавена стойност

Времето с добавена стойност е прекараното време, което подобрява резултата от даден процес. Това обикновено е само времето за обработка, свързано с производството. Всички останали интервали, свързани с даден процес, като например времето за изчакване и времето за опашка, не допринасят нищо за резултата и затова се считат за време без добавена стойност. Тази концепция се използва за идентифициране на дейности без добавена стойност и елиминирането им от даден процес, така че общото време, необходимо за завършване на даден процес, да бъде намалено. Когато продължителността на производствения процес е намалена по този начин, това може да бъде конкурентно предимство, тъй като бизнесът може да отговори по-бързо на изискванията на клиентите.

Възможно е да се компресира количеството на добавената стойност в даден процес. Обикновено обаче е по-лесно първо да се елиминира или намали времето без добавена стойност, тъй като то обхваща толкова голяма част от общото време за обработка.