Лихва

Лихвата е цената на средствата, заети на дадено предприятие от заемодател. Тези разходи обикновено се изразяват като процент от главницата на годишна база. Лихвата може да се изчисли като обикновена лихва или сложна лихва, когато сложната лихва води до по-висока възвръщаемост на инвеститора. В зависимост от данъчното законодателство на приложимото държавно образувание, разходите за лихви се приспадат от данъчно кредитополучателя.

Концепцията за лихвите може да се отнася и за собствеността върху капитала от инвеститор в бизнес субект.