Одиторска документация

Одиторската документация е запис на извършените процедури, получени доказателства и заключения, достигнати като част от одит. Правилното изготвяне на одиторска документация е от решаващо значение по няколко причини, включително следното:

 • Може да се използва като защита, ако одиторът някога бъде обвинен в небрежност.

 • Рецензентът е по-лесен за разглеждане.

 • Представлява по-добро ниво на качествен контрол върху одита.

 • Той показва на одиторите през следващите години как е бил проведен одитът.

 • Може да се използва като инструмент за обучение на младши одитори.

Видовете одиторска документация, които трябва да бъдат събрани, включват следното:

 • Проведени анализи

 • Планове за одит

 • Контролни списъци

 • Потвърдителни писма

 • Меморандуми и кореспонденция по открити проблеми

 • Представителни писма

 • Обобщения на значими констатации

В интерес на съхраняването на одиторската документация до управляема дължина не е необходимо да се включва някое от следните:

 • Коригирани копия

 • Дубликати

 • Бележки относно предварителните заключения

 • Заменени чернови

Одиторската документация се нарича още одиторски работни документи.