Регулиращ запис за начисляване

Коригиращ запис на начисляване е запис в дневник, записан в края на отчетния период, който променя размера на приходите или разходите, записани в отчета за приходите и разходите. Четирите типа корекции за начисляване са:

  • Увеличение на разходите за направени разходи, но за които все още не е получена фактура от доставчика.

  • Намаление на разходите за разходи, които са били признати, но които все още не са направени.

  • Увеличение на приходите за приходи, които са спечелени, но за които все още не е създадена фактура за клиенти.

  • Намаление на приходите за приходи, които са били признати, но които все още не са спечелени.