Секюритизация

Секюритизацията е процедурата, използвана за трансформиране на неликвидни активи в ценни книжа. Пример за секюритизация е, когато група ипотеки се обединяват в пул от активи, който се използва като обезпечение при издаването на обезпечени с ипотека ценни книжа. След това тези ценни книжа се продават на инвеститорите. Същият подход може да се използва за дългове по кредитни карти или общи търговски вземания. Целта на секюритизацията е да увеличи размера на ликвидността на пазара, като същевременно намали риска за първоначалните заемодатели, които вече могат да разтоварят този риск за външни инвеститори.

Основният пул от активи може да бъде подразделен по няколко начина, така че един транш може да има профил с по-висока възвръщаемост и по-висок риск, докато друг транш има профил с по-ниска възвръщаемост и по-нисък риск. Тези подразделения се използват за създаване на ценни книжа с различни профили, които ще се харесат на различни групи инвеститори.