Стойност на падежа

Падежната стойност е дължимата сума и дължима на притежателя на финансово задължение към датата на падежа на задължението. Терминът обикновено се отнася до останалото главно салдо по заем или облигация. В случай на ценна книга падежната стойност е същата като номиналната стойност.