Годишен доклад

Годишният отчет е публикация, издадена на акционери, кредитори и регулаторни организации на компанията след края на нейната фискална година. Отчетът обикновено съдържа най-малко отчет за доходите, баланс, отчет за паричните потоци и придружаващи бележки под линия. Той може също да съдържа писмо до акционерите, коментари на ръководството, одитен доклад и различни подкрепящи графици, които може да се изискват от регулаторните организации. Този документ преди беше основен продукт на отдела за връзки с инвеститорите, но с течение на времето намалява.

По-евтин годишен отчет е докладът за опаковане, който е формуляр 10-K на публично дружество с обвивка на годишен отчет.