Дефиниция на анализа на чувствителността

Анализът на чувствителността е използването на множество сценарии „какво ако“ за моделиране на набор от възможни резултати. Техниката се използва за оценка на алтернативни бизнес решения, като се използват различни предположения за променливите. Например, финансов анализатор може да проучи потенциалните нива на печалба, които могат да бъдат постигнати в резултат на инвестиция в машини, като променят очакваното ниво на търсене, материални разходи, процент на престой на оборудването, разходи за екипаж и остатъчната стойност на оборудването.

Като друг пример, анализатор моделира обхвата на резултатите от печалбата при бъдеща покупка на оборудване. Потенциален проблем е, че оборудването може да бъде заменено от нов модел оборудване, което може да намали стойността му при препродажба. Съответно анализаторът извършва анализ на чувствителността, който моделира доходността на инвестицията през целия живот, като приема диапазон от възможни стойности за препродажба в края на прогнозирания период на използване на оборудването.

Особено полезен аспект на анализа на чувствителността е намирането на онези променливи, които могат да имат необичайно голямо въздействие върху резултата от анализа. След това взимащият решение може да оцени вероятността променливите да претърпят значителни промени. Резултатът е по-добро разбиране на рисковете, свързани с инвестицията.

Един от начините за създаване на анализ на чувствителността е да се обединят променливите в три сценария, които са най-лошият, най-вероятният и най-добрият случай. Вероятността за поява на променливите, използвани в тези три случая, групира най-вероятните променливи в най-вероятния случай.

Потенциален проблем при анализа на чувствителността е, че той се провежда с използване на исторически данни, които може да не се отнасят точно за бъдещи прогнози.