Самоликвидиращ се заем

Самоликвидиращият се заем е дълг, който се изплаща от паричния поток, генериран от първоначално придобитите активи със средствата от дълга. Планираните плащания по заеми обикновено са структурирани така, че да съвпадат с паричните потоци, генерирани от базовия актив. Тези заеми са структурирани да имат кратка продължителност и се използват за финансиране на временни увеличения на текущите активи.

Например сезонен бизнес получава заем от 100 000 долара, за да придобие инвентар за своя коледен сезон. След като запасите са продадени през пиковия сезон на продажбите, полученият паричен приток се използва за изплащане на пълната сума на заема. В очакване на този паричен приток условията на заема за запаси са определени да изискват плащания само след приключване на сезона на продажба.