Определение на свързано лице

Свързано предприятие е организация, която пряко или косвено контролира друго предприятие, или се контролира пряко или непряко от друго предприятие, или която е под общ контрол заедно с друго предприятие. По този начин свързано лице може да бъде дружество майка или дъщерно дружество. Счита се, че концепцията за контрол предполага, че човек има способността да променя посоката на управленските политики. Такъв контрол обикновено се свързва с броя притежавани акции с право на глас, но контролът може да бъде свързан и с условията на договор.