Принцип на надеждност

Принципът за надеждност е концепцията за записване само на онези транзакции в счетоводната система, които можете да проверите с обективни доказателства. Примери за обективни доказателства са:

  • Разписки за покупка
  • Отменени проверки
  • банкови извлечения
  • Записи на заповед
  • Доклади за оценка

Имайте предвид, че примерите, показани тук, са за документи, генерирани от други субекти (клиенти, доставчици, експерти по оценяване и банки). Тъй като те са трети страни, документите, предоставени от тях, се считат за по-ценни като обективно доказателство от документите, създадени вътрешно.

Принципът за надеждност е особено труден за изпълнение, когато записвате резерв, като например резерв за остаряване на инвентара, резерв за възвръщаемост на продажбите или надбавка за съмнителни сметки, тъй като тези резерви по същество се основават на мнението. В тези случаи е особено важно да обосновете действията си с подробен анализ на причините за резерва. Това често се основава на проверим исторически опит с подобни транзакции и който очаквате да се повтори в бъдеще.

От практическа гледна точка записвайте само онези транзакции, които одиторът може разумно да очаква да провери чрез нормални одиторски процедури.

Подобни условия

Принципът на надеждност е известен още като принцип на обективност.