Потребена цена

Консумираните разходи са разходи, за които е използвана свързаната полезност. Когато даден разход е изразходван, той се прекласифицира от актив в разход. Това означава, че разходите се пренасочват от баланса към отчета за доходите. Например, компания купува стоки за $ 300. Първоначално $ 300 се класифицира като инвентарен актив и се записва в баланса на компанията. След това компанията продава стоките, като в този момент разходите са изразходвани; активът вече се прекласифицира като разход и се прехвърля от баланса към отчета за доходите в рамките на класификацията на себестойността на продадените стоки.