Нетни текущи активи

Нетните текущи активи са съвкупната сума на всички текущи активи, минус общата сума на всички текущи пасиви. Под ръка трябва да има положителен размер на нетните текущи активи, тъй като това означава, че има достатъчно текущи активи за плащане на всички текущи задължения. Ако нетната сума е отрицателна, това може да е индикатор, че даден бизнес има финансови затруднения.

Подобни условия

Нетните текущи активи са известни още като оборотни средства.