Мек актив

Мекият актив е нематериален актив, като разпознаване на марката и интелектуален капитал. Счита се, че меките активи включват и човешките ресурси на бизнеса, които са неговите служители и техните умения и опит. Меките активи обикновено не се признават в баланса на организацията, освен ако не са получени при придобиване.

Мекият актив се различава от твърдия актив, който е материален актив, като превозно средство, сграда или машини.