Методът с желязната завеса

Методът с желязната завеса е техника за определяне дали финансовото отклонение е съществено. Съгласно този метод се разглежда кумулативният ефект на отклонение в баланса, а не само въздействието на отклонението в текущия период. Това обикновено води до по-голям процент отклонения, считани за съществени, което налага корекция на финансовия отчет.

Например, счетоводител неправилно е настроил изчислението на амортизацията на скъп дълготраен актив преди пет години. Годишното въздействие на тази грешка е $ 10 000, което е без значение. При метода на желязната завеса обаче грешката е съществена, когато се вземе предвид кумулативното въздействие на грешката от $ 50 000. В този случай се посочва корекция на финансов отчет.

Методът с желязната завеса има тенденция да надценява разходите за текущата година, тъй като води до признаване на повече кумулативни грешки през текущия период.

Когато правите оценка по този метод, не забравяйте да прецените дали има съществено въздействие върху която и да е част от финансовите отчети, включително отчета за приходите и разходите, баланса, отчета за паричните потоци или придружаващите оповестявания. Материалното въздействие навсякъде във финансовите отчети е подходящо основание за преизчисляване.

Ако се издават коригирани финансови отчети, емитентът трябва да включи дискусия относно естеството на грешката и количествените ефекти на грешката върху всяка засегната позиция на финансовия отчет.