Договорен лихвен процент

Договорен лихвен процент е специфичният процент, включен в условията на платима нота или дължима облигация. Тази ставка се умножава по номиналната стойност на облигацията или облигацията, за да се получи сумата на лихвата, която трябва да се плати на притежателя на облигацията или облигацията. Договорният лихвен процент може да варира значително от пазарния лихвен процент.