Анализ на нетната настояща стойност

Какво е нетна настояща стойност?

Нетната настояща стойност е разликата между настоящите стойности на паричните притоци и паричните потоци, преживени от даден бизнес за определен период от време. Всяка капиталова инвестиция включва първоначален изходящ паричен поток за нейното плащане, последван от парични притоци под формата на приходи или спад в съществуващите парични потоци, причинени от намаляване на разходите. Можем да изложим тази информация в електронна таблица, за да покажем всички очаквани парични потоци през полезния живот на дадена инвестиция и след това да приложим дисконтов процент, който намалява паричните потоци до стойността, която биха стрували към настоящата дата. Това изчисление е известно като анализ на нетната настояща стойност. Нетната настояща стойност е традиционният подход за оценка на капиталовите предложения, тъй като се основава на един фактор - паричните потоци -, който може да се използва за преценка на всяко предложение, пристигащо от всяка точка на компанията.

Пример за нетна настояща стойност

ABC International планира да придобие актив, който се очаква да донесе положителни парични потоци през следващите пет години. Стойността на капитала му е 10%, което той използва като дисконтов процент за конструиране на нетната настояща стойност на проекта. Следващата таблица показва изчислението: