Под линията

Под реда се посочват позиции в отчета за доходите, които не оказват пряко влияние върху отчетените печалби на фирмата. Фирмата може да класифицира определени разходи като капиталови разходи, като по този начин ги изтласква под линията, като ги премества от отчета за доходите в баланса. Или разходът се начислява срещу резервна сметка, вместо да се начислява директно в разход. Например, лош дълг може да бъде начислен срещу обезщетението за съмнителни сметки, така че конкретен лош дълг да не фигурира в отчета за доходите.

Публично държаните фирми могат да се опитат да прехарактеризират някои от разходите в своите отчети за доходите като под линията, опитвайки се да убедят инвеститорите, че основните операции на фирмата се представят по-добре от общата отчетена печалба (или загуба) на организацията. Това води до печалби, различни от GAAP, за които SEC има специфични изисквания за отчитане.

Различно тълкуване на концепцията е, че „над линията“ се отнася до брутния марж, спечелен от даден бизнес. Съгласно това тълкуване приходите и разходите за продадени стоки се считат за над чертата, докато всички останали разходи (включително оперативни разходи, лихви и данъци) се считат за под линията.