Клирингов акаунт

Клирингова сметка е сметка в главната книга, която се използва за временно обобщаване на сумите, прехвърляни от други временни сметки. Най-добрият пример е сметката за обобщените доходи, към която крайните салда на всички сметки за приходи и разходи се прехвърлят в края на финансовата година, преди съвкупното салдо да бъде изместено към неразпределената печалба.