Риск от неправилно приемане

Рискът от неправилно приемане е ситуация, при която резултатите от одиторска извадка подкрепят заключението, че салдото по сметката е правилно, когато това всъщност не е така. Вместо това салдото по сметката е съществено неправилно. Резултатът може да бъде, че одиторът, провеждащ теста, издава неправилно становище по отношение на финансовите отчети на клиента. Рискът от неправилно приемане може да бъде намален чрез увеличаване на размера на пробите, използвани в различни одиторски тестове.