Разходи

Разход е плащане или поемане на задължение в замяна на стоки или услуги. Доказателство за документацията, предизвикана от разход, е разписка за продажба или фактура. Организациите са склонни да поддържат строг контрол върху разходите, за да не понасят загуби.

Капиталовият разход е разход за елемент с висока стойност, който трябва да бъде записан като дългосрочен актив. Бизнесът обикновено определя граница на капитализация (или граница на капитализация) за класифициране на разходите като капиталови разходи. Установява се ограничение за ограничение, за да се предотврати организацията да разпознава елементите с ниска цена като дълготрайни активи (което може да отнеме много време).

Разходът не е задължително същият като разход, тъй като разходът представлява намаление на стойността на даден актив, докато разходът просто показва закупуването на актив. По този начин разходът обхваща определен момент от времето, докато разходът може да бъде направен за много по-дълъг период от време. На практика няма разлика между двата термина, когато разходът автоматично задейства възникването на разход; например офисните консумативи обикновено се начисляват на разходи веднага щом бъдат доставени. И обратно, авансовото плащане на наема е разход, но не се превръща в разход, докато не премине периодът, за който се прилага плащането на наема.