Стимул за наем

Стимулът за лизинг е стимул за лизингополучателя да подпише договор за лизинг. Например лизингодателят може да предложи да поеме останалите плащания по съществуващия лизинг на лизингополучателя или да извърши парично плащане на лизингополучателя.