Неразпределена неразпределена печалба

Неразпределената неразпределена печалба е тази неразпределена печалба от бизнес, която не е била заделена за конкретна цел. Тези средства могат да бъдат насочени навсякъде, където са необходими, например за финансиране на закупуването на дълготрайни активи, увеличаване на финансирането на оборотни средства или разпределяне на дивиденти на акционерите. В повечето организации не се отделя част от неразпределената печалба. Това означава, че цялата неразпределена печалба се счита за неадекватна.

Инвеститорите обичат да изчисляват размера на неразпределената неразпределена печалба, за да определят максималния размер на средствата, които са на разположение за разпределение като дивиденти.