Реална цена

Действителните разходи са действителните разходи, направени за придобиване на актив, който включва фактурирани от доставчика разходи, плюс разходите за доставка, настройка и тестване на актива. Това е цената на даден актив, когато той първоначално е записан във финансовите отчети като дълготраен актив.

Подходът на действителните разходи се различава от използването на приблизителни оценки за извеждане на разходи, които могат да възникнат в бъдеще. Двата подхода обикновено се смесват заедно, така че бюджетните разходи, получени предварително, се сравняват с действителните разходи, за да се създаде разлика. Дисперсията може да се използва за контрол на операциите и / или за подобряване на точността на прогнозите.