Възстановима сума

Възстановимата стойност е по-голямата от справедливата стойност на актива, намалена с разходите за продажба, или стойността му в употреба. Използваната стойност се отнася до настоящата стойност на бъдещите парични потоци, които се очаква да бъдат получени от актив. По този начин концепцията по същество се фокусира върху най-голямата стойност, която може да бъде получена от даден актив, или чрез продажба или използване. Концепцията за възстановима сума се използва в рамките на международните стандарти за финансова отчетност.