Чисто мнение

Чистото мнение е доклад на неквалифициран одитор относно финансовите отчети на предприятието. Такъв доклад показва убеждението на одитора, че финансовите отчети на предприятието представят справедливо неговите финансови резултати, финансово състояние и парични потоци. Когато одиторът не вярва, че случаят е такъв, се издава квалифицирано становище, отрицателно становище или отказ от становище. Инвестиционната общност и заемодателите обикновено са склонни да инвестират средства само в бизнес, за който е дадено чисто мнение.