Вертикален анализ

Преглед на вертикалния анализ

Вертикалният анализ е пропорционалният анализ на финансов отчет, където всяка позиция в даден финансов отчет е посочена като процент от друга позиция. Това означава, че всяка позиция в отчета за доходите се посочва като процент от брутните продажби, докато всяка позиция в баланса се посочва като процент от общите активи.

Най-често се използва вертикален анализ в рамките на финансов отчет за един отчетен период, така че да се видят относителните пропорции на салдата по сметките. Вертикалният анализ е полезен и за анализ на тенденциите, за да се видят относителни промени в сметките във времето, например на сравнителна основа за петгодишен период. Например, ако цената на продадените стоки е била 40% от продажбите през всяка от последните четири години, тогава нов процент от 48% би бил причина за тревога.

Вертикален анализ на отчета за доходите

Най-разпространеното използване на вертикален анализ в отчета за приходите и разходите е да се покажат различните разходни позиции като процент от продажбите, макар че може да се използва и за показване на процента на различни позиции от приходи, които съставляват общите продажби. Пример за вертикален анализ на отчета за доходите е показан в крайната дясна колона на следния съкратен отчет за доходите: