График за олово

Графикът за потенциални клиенти е работен документ, който изброява подробните сметки на главната книга, съдържащи ред във финансовите отчети. Общата сума по график за възможни клиенти трябва да съответства на сумата за съответния ред във финансовите отчети на клиента.

Този график обикновено е съставен във формат на електронна таблица и съдържа препратки към поредица от основни работни документи, които предоставят допълнителни подробности относно всеки от сметките, посочени в графика. Графикът за олово е доста полезен за придаване на структура на одиторската документация, което улеснява четенето.

Набор от работни документи за одит вероятно ще има графици за водене на много позиции в баланса, като пари, инвестиции, вземания, предплатени разходи, дълготрайни активи, задължения, дълг и собствен капитал.