Разходи за натрупване

Разходите за натрупване са текущото, планирано признаване на разход, свързан с дългосрочен пасив. Начислената в разход сума представлява промяната в останалите дисконтирани парични потоци на пасива. Концепцията се прилага най-често при задължения за пенсиониране на активи, които обикновено се простират в продължение на много години в бъдещето и така се измерват с помощта на анализ на дисконтираните парични потоци.