Налагане на режийни

Прилагането на режийни разходи е възлагане на фабрични режийни разходи на единиците, произведени през отчетния период. Присвояването се основава или на стандартна обща ставка, която се използва за множество периоди от време, или на изчисление, което е специфично за всеки отчетен период. Прилагането на режийни се извършва, за да се капитализират определени режийни разходи в инвентара. Ако броят на наличните дялове се увеличи до края на отчетния период, това означава, че част от фабричните режийни разходи ще бъдат пренесени в следващия период като актив.