Дарен запас

Дарените акции са акции в корпорация, които са дарени на благотворителна организация. След това донорът може да вземе данъчно приспадане в размер на справедливата стойност на акциите към датата на дарението, но само за акции, които се държат най-малко една година. Справедливата пазарна стойност на акциите на публично дружество се определя лесно; използвайте средната стойност на високите и ниските цени на акциите на датата на дарение. Ако акциите са на частна компания, е необходима или оценка, или разумен метод за оценка.

Ако акциите се държат по-малко от една година, подлежащата на приспадане сума е по-ниската от разходната стойност на акциите или тяхната справедлива пазарна стойност.

Акционерите имат паричен стимул да дарят своите акции, вместо да продават акциите и след това да дават получените парични средства на благотворителна организация. Причината е, че акционерите избягват да плащат данък върху капиталовата печалба, когато даряват акции директно.