Контролна среда

Контролната среда е изчерпателният набор от действия, предприети от ръководството, които задават тон на начина, по който служителите се включват в ежедневните си дейности. Контролната среда се състои от всички политики и процедури, действията, предприети от ръководството за справяне с проблемите, и ценностите, които те отстояват. Като цяло, контролната среда показва нивото на подкрепа, която управлението има за системата за вътрешен контрол.