Преправяне

Преизчисляването се отнася до преразглеждане и повторно публикуване на предходни финансови отчети. Необходимо е преизчисляване, когато се установи, че предходните финансови отчети съдържат едно или повече съществени отклонения. Има редица причини, поради които се появяват неточности, включително следните:

  • Счетоводни грешки

  • Измамно финансово отчитане

  • Несъответствие с приложимата счетоводна рамка

Бизнесът се опитва да избягва преизчисляването, тъй като те публично признават, че предприятието не може да създава надеждни финансови отчети. Чест резултат от преизчисляването е внезапен спад в цената на акциите на дадена организация.

Когато публично държано предприятие трябва да преизчисли финансовите си отчети, то първо подава формуляр 8-K, за да уведоми инвестиционната общност за ситуацията, и след това издава заместващи формуляри 10-Q и 10-K, според случая.