Отсрочени приходи

Отсрочените приходи са авансово плащане от клиент за стоки или услуги, които все още не са доставени. Съгласно счетоводната база за начисляване получателят записва това плащане като задължение. След като стоките или услугите са доставени, задължението се възстановява и вместо това се записват приходи. Например, компания предоставя на своите клиенти мотоциклети по поръчка и изисква авансово плащане, преди да започне работа. Клиент изпраща на компанията плащане в размер на 30 000 долара, което е отсрочен доход за компанията, докато не изпрати завършения мотоциклет на клиента. Концепцията обикновено се прилага за получаване на пари, свързани с договори за услуги или застраховки, когато свързаните с тях обезщетения може да не бъдат завършени, докато не минат определен брой отчетни периоди.

Подобни условия

Отсрочените приходи са известни също като отсрочени приходи или нереализирани приходи.