Стойност на предаване на пари в брой

Стойността на предаване на пари в брой е сумата в брой, която едно лице може да получи при отмяна на застрахователна полица или анюитет. Тази сума обикновено се свързва с цели животозастрахователни полици, които имат вграден спестовен компонент. Сроковите полици нямат парична стойност на отказ.

Стойността на предаване на пари постепенно се увеличава с течение на времето, тъй като плащанията се извършват в полицата или анюитета. Размерът на увеличението на оценката е превишението на плащанията и приходите от лихви над цената на частта от животозастраховането в пакета (ако има такава). Това дава на застрахования актив, който може да бъде осребрен по-късно в живота или да бъде използван като обезпечение на заем.

Стойността на предадената парична наличност се натрупва на база отложено данъчно облагане, докато полицата не бъде прекратена. Към този момент притежателят на полицата е отговорен за данъци върху дохода върху тази част от стойността на предаване, която надвишава размера на внесените премии.