Финансов актив

Финансов актив е актив, чиято стойност идва от договорно вземане. Тези активи често се търгуват. Финансовите активи включват следните позиции:

  • Пари в брой

  • Собствен капитал на друго предприятие

  • Договорно право за получаване на пари или подобни от друго предприятие или потенциално благоприятен обмен на финансови активи или пасиви с друго предприятие

  • Договор, който вероятно ще бъде уреден в собствения собствен капитал на предприятието и това е недериватив, при който предприятието може да получи променлива сума на собствените си капиталови инструменти, или дериват, който вероятно ще бъде уреден по друг начин, освен чрез замяна на пари в брой или подобен за фиксиран размер на собствения капитал на предприятието.

Примери за финансови активи са пари, инвестиции в облигации и собствен капитал, емитирани от други предприятия, вземания и деривативни финансови активи.