Краткосрочни инвестиции

Класификацията на краткосрочните инвестиции се отнася до фондове, които са поставени в инвестиционни инструменти, които ще паднат в рамките на една година или които се очаква да бъдат ликвидирани в рамките на една година. Примери за тези инструменти са фондовете на паричния пазар и търгуемите ценни книжа. Повечето инвестиции, които се търгуват активно, могат да се считат за краткосрочни инвестиции, тъй като могат лесно да бъдат ликвидирани. Инвестираната сума в тези инструменти се класифицира като текущ актив в баланса на инвеститора.

Бизнесът обикновено съхранява голяма част от излишните си средства в краткосрочни инвестиции, така че да може да спечели малка възвръщаемост, като същевременно все още има достъп до средствата за своите оперативни нужди в кратък срок.