Входен данък

Входният данък е налог, платен от предприятие върху придобитите стоки и услуги. Пример за входен данък е данъкът върху добавената стойност. Когато тогава бизнесът облага своите клиенти, това се счита за данък върху продукцията. Бизнесът плаща на федералния орган по приходите разликата между производствения данък и данъка върху вноските, ако сумата е положителна, или може да кандидатства за възстановяване на данък, ако сумата е отрицателна.