Определение на растителни активи

Растителните активи са група активи, използвани в индустриален процес, като леярна, фабрика или цех. Тези активи са подмножество на класификацията на дълготрайните активи, което включва такива други видове активи като превозни средства, офис оборудване и нематериални активи. Растителните активи отговарят на обичайните критерии за дълготраен актив, което означава, че първоначалните им разходи надвишават лимита за капитализация на предприятието и се очаква да бъдат използвани поне една година. Те също трябва да се преглеждат за обезценка на редовни интервали. Тази класификация се използва рядко, след като е заменена от други класификации на активи като сгради и оборудване.

Растителните активи се амортизират през целия си полезен живот. Единственото изключение е земята, която не може да бъде амортизирана.