Определение на отклонение

Погрешно отчитане е разликата между необходимата сума, класификация, представяне или оповестяване на позиция от финансов отчет и това, което всъщност се отчита, за да се постигне справедливо представяне, съгласно приложимата счетоводна рамка. Погрешно отчитане може да е причинено от грешка при записване на транзакция или измамна дейност. Счита се за съществено, когато потребителят на набор от финансови отчети променя своите икономически решения поради погрешно отчитане. Одиторите оценяват нивото на съществени отклонения при разработването на одитен план за клиент.