Справедлива пазарна стойност

Справедливата пазарна стойност е цената, която две страни са готови да платят за актив или пасив, при следните условия:

  • И двете страни са добре информирани за състоянието на актива или пасива;

  • Нито една от страните не е подложена на ненужен натиск да купи или продаде артикула; и

  • Няма натиск във времето за завършване на сделката.

Ако тези условия са налице, крайната цена, установена между страните, трябва разумно да отразява справедливата пазарна стойност на актива или пасива към датата на сделката. Когато не е възможно да се осъществи такава транзакция, може да е възможно да се оцени справедлива пазарна стойност въз основа на клъстер от точки от данни от предходни действителни пазарни транзакции, екстраполирани за актива или пасива, който е в процес на преглед.

Концепцията за справедлива пазарна стойност се използва за много цели, включително следното:

  • Установяване на възстановителните разходи на застрахован актив

  • Установяване на данъчната основа, върху която на имота ще бъде определен данък върху собствеността

  • Установяване на основанието за вреди в съдебно решение